خدمات ما

جداسازی و تعیین هویت کلیه بیماری های گیاهی، زراعی و دامی
جداسازی و خالص سازی کلیه باکتری های پزشکی و محیطی
تهیه کلیه مواد شیمیایی، محیط کشت های میکروبی و سلولی-مولکولی
استخراج DNA و RNA کلیه موجودات شامل باکتری ها ، قارچ ها، ویروس ها، بافت، استخوان
مشاوره در امور پروپوزال نویسی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های زیست شناسی با کادری مجرب
تعیین هویت بیوشیمایی و کلیه میکروارگانیسم ها باکتری ها و قارچ ها
انجام کلیه آزمون های مولکولی شامل PCR ساده، R.T.PCR
توالی یابی DNA و RNA
تعیین هویت مولکولی میکروارگانیسم های محیطی و پزشکی
    سبد خرید