محیط کشت های سلولی

DMEM/Ham,s F12 (1X)

توسط در محیط کشت های سلولی 2019-11-27

DMEM/F12 Medium یک مخلوط 1: 1 ازمحیط کشت های DMEM و Ham’s F-12  است که معمولاً در رشد انواع سلول های پستانداران استفاده می شود. DMEM/F12 یک محیط کشت غنی و پیچیده و شامل همه 21 اسید آمینه، 10 ویتامین، گلوکز، روی و آهن در کنار سایر ترکیبات است. در مجموع، غلظت بالای گلوکز، اسیدهای […]

    سبد خرید