دسته بندی نشده

HBSS (Hank’s Buffer Salt Solution) With Ca2+ and Mg2+

توسط در دسته بندی نشده 2019-06-12

HBSS از نمک های معدنی تشکیل شده و حاوی گلوکز نیز می باشد. این محلول برای شستن سلول ها و بافت و حفظ سلول ها در یک حالت زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول بافری حاوی فسفات بوده و pH فیزیولوژیکی و فشار اسمزی را برای سلول فراهم می کند. این محلول بافری […]

    سبد خرید